Mitoria ny teny, mazotoa, na amin’ ny fotoana,  na tsy amin’ ny fotoana,  mandrese lahatra, mamporisiha,  mananara mafy amin’ ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra  2 Tim 4:2
Mifohaza hianao izay matory, Ary mitsangàna amin’ ny maty, dia hampahazava anao Kristy.     Efesiana 5:14
Izaho no Mpiandry Tsara; ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Jao 10:11
Andraso ny ondrin’ Andriamanitra izay eo aminareo , mitandrina azy tsy an-tery, fa amin’ ny sitrapo ; tsy amin’ ny fitiavana harena maloto, fa amin’ ny zotom-panahy; 1Pet 5:2
Fa toy izao no nitiavan’ Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Jao 3:16
Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’ i Jehovah efa miposaka aminao. Isaia 60:1

Fifohazana eto amin'ny FPMA

Fandaharana famangiana Tafo

le Catéchisme de Heidelberg

  • Nov 22 , 2015
    Extrait de : Confession et Catéchismes de la Foi Réformée, Labor et Fides, 1986.
    Publié pour la première fois en 1563, le Catéchisme de Heidelberg est utilisé depuis lors par des chrétiens de partout dans le monde. Le Catéchisme résume les principaux enseignements de la Bible en cent vingt-neuf questions et réponses faciles à mémoriser.