« Ary amin’ny andro farany hoy Andriamanitra no handatsahako ny Fanahiko amin’ny nofo rehetra ; ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo haminany, ary ny zatovonareo hahita fahitana, ary ny lahi-antitrareo hanonofy. Ary ny mpanompoko, na lahy na vavy, dia handatsahako ny Fanahiko amin’izany andro izany, ka diahaminany izy.»   Asan’ny Apostoly 2 : 17-18

 

 

LA FPMA

REVEIL DANS LE MONDE

Histoire de quelques grands réveils dans le monde

VIDEO - FILM

 

 

Woodlawn est un film américain réalisé par les frères Andrew et Jon Erwin, sorti le aux États-Unis. Le film est basé sur la vie de Tandy Gerelds et Tony Nathan (en)