20
Ny fiantsoan'Andriamanitra an'i Jaona Mpanao Batisa sy ny hafatra nampitondrainy azy, Lioka 3: 1-6
Past Seth Rasolondraibe
21
Tiava ny namanao tahaka ny tenanao, Romana 13:9
Past Rajaonarison Faly
22
Ny fanoharana ny amin'ny virjina folo, Matio 25: 1-13 " Ny fiainan'ny mino eo ampiandrasana ny fiverenan'ny Tompo "
Past Seth Rasolondraibe
23
Ny nanontanian'ny Sadoseo an'i Jesosy ny amin'ny hitsanganan'ny maty, Lioka 20: 27-38
Past Seth Rasolondraibe
24
Antso ho an'ny mpino mba samy ahay hamela heloka sy ny fiaraha-monina, Matio 18: 35
Past Seth Rasolondraibe
25
Alahady ny asa misiona eto amin'ny FPMA,
Past Seth Rasolondraibe
26
Ny fangatahana nataon'i Jakoba sy Jaona ary ny navalin'i Jesosy azy, Marka 10:35
Past Seth Rasolondraibe
27
Ny nilazan'ny anjely tamin'i Josefa fa ny Fanahy Masina no nananan'i Maria anaka, Matio 1:18-25
Past Seth Rasolondraibe
28
Lazaiko aminao marina tokoa: Anio no hihaonanao amiko any Paradisa,Lioka 23: 35-43
Past Seth Rasolondraibe
29
Toriteny Alahady farany mialoha ny advento, Apokalipsy 1: 4-6
Past Seth Rasolondraibe
30
Ny vavaka
Past Elysée Andriamiandra
31
Fanoharana ny Fariseo sy ny mpamory hetra, Lioka 18:9-14
Past Seth Rasolondraibe
32
Alahadin'ny reformasiona, Ny nahasitranan'i Jesosy an'i Bartimeo, Marka 10: 46-52
Past Seth Rasolondraibe
33
Ilay lehilahy manan-karena sy Lazarosy, Lioka 16: 19-31
Past Seth Rasolondraibe
34
Ny fanavakavahana ny hafa sy ny fahaizana mandray ny hafa
Past Seth Rasolondraibe
35
Alahady voalohany amin'ny advento, Matio 24: 37-44
Past Seth Rasolondraibe
36
Alahady voalohany amin'ny advento, Marka 13: 33-37
Past Seth Rasolondraibe
37
Dimanche de l'école de dimanche: La prière
Past Seth Rasolondraibe
38
Fahamarinana 3 nalaina avy amin'ny Jeremia 17: 5-8, 1Korintiana 15:19, Lioka 6:
Past Emilien Razafiarison

 

1     2    3   4

Radio Anjomara

Ezaka Toby Kristy Voahombo

Questions Réponses

Toby Kristy Voahombo