21
Jesosy Mpisoronabe
Past Emilien Razafiarison
22
Lehilahy sambatra
Past Emilien Razafiarison
23
Ireo mpikomy ny Mesia
Past Emilien Razafiarison
24
Tompo sy Mpamorona
Past Emilien Razafiarison
25
Jesosy nitsangana Sal 16
Past Emilien Razafiarison
26
Ilay nafoin'Andriamanitra
Past Emilien Razafiarison
27
Mpiandry Tsara
Past Emilien Razafiarison
28
Ilay Mpisoronabe nanolotra ny ainy
Past Emilien Razafiarison
29
Ilay Mpanjaka sy ampakarina Sal 45
Past Emilien Razafiarison
30
Ilay Mpamonjy nampahoriana
Past Emilien Razafiarison
31
Jesosy Tompo Mpanjaka sy Mpisoronabe
Past Emilien Razafiarison
32
Jesosy Vato Fehizoro
Past Emilien Razafiarison
33
Jesosy
Past Emilien Razafiarison
34
Jesosy no Kristy
Past Emilien Razafiarison
35
Jesosy Zanak'olona
Past Emilien Razafiarison
36
Ilay Teny tonga Nofo
Past Emilien Razafiarison
37
Jesosy Zanak'Andriamanitra
Past Emilien Razafiarison
38
Jesosy no Tompo
Past Emilien Razafiarison
39
Jesosy no Andriamanitra
Past Emilien Razafiarison
40
Andriamanitra Izy
Past Emilien Razafiarison

 

                                                                         

 1

  2   

3