holy2 bible

 

Testamenta Taloha

Genesisy - Eksodosy - Levitikosy - Nomery - Deotoronomia - Josoa- Mpitsara - Rota - 1 Samoela - 2 Samoela - 1 Mpanjaka - 2 Mpanjaka - 1 Tantara - 2- Tantara - Ezra - Nehemia - Estera - Joba - Salamo - Ohabolana - Mpitoriteny - Tonon-kiran'i Solomona - Isaia - Jeremia - Fitomaniana - Ezekiela - Daniela - Hosea - Joela - Amosa - Obadia - Jona - Mika - Nahoma - Habakoka - Zefania - Hagay - Zakaria - Malakia

 

Testamenta Vaovao

MatioMarkaLioka JaonaAsan'ny ApostolyRomana1 Korintiana2 KorintianaGalatianaEfesianaFilipianaKolosiana1 Tesaloniana2 Tesaloniana -  1 Timoty2 TimotyTitosyFilemonaHebreoJakoba1 Petera2 Petera1 Jaona2 Jaona3 Jaona JodaApokalypsy